Leren op eigen niveau en in eigen tempo

Leren op eigen niveau op Kindcentrum Het Kompas
“We willen dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Dat ze successen ervaren in het leren”. “Daarom hebben we een belangrijke stap gezet, de prestaties worden voortaan niet meer alleen vergeleken met een vooraf bepaalde norm van de groep maar met de eigen, eerdere prestaties. We gaan naar een onderwijssituatie, dat de kinderen niet meer op drie niveaus werken, maar werken en leren op hun eigen niveau.

Succes
Succeservaringen zijn belangrijk voor ieder mens. Als kinderen doen wat ze kunnen en ze zetten de stapjes die passen bij hun ontwikkeling, dan leren ze meer en krijgen ze zelfvertrouwen.
Feit is dat als je kinderen meer betrekt bij hun eigen ontwikkeling en als ze zich hiervoor verantwoordelijk voelen, ze veel meer kunnen dan je aanvankelijk dacht. Betrokkenheid verhoogt de motivatie en de gedrevenheid om het doel te realiseren en het te snappen.

Portfolio
Daarom hebben we er voor gekozen om het traditionele rapport te vervangen door een portfolio. Kinderen verzamelen “bewijsstukken” van de ontwikkeling die ze gemaakt hebben en presenteren dat zelf aan hun ouders tijdens het portfoliogesprek. Zo laten ze niet alleen zien hoe ze gegroeid zijn in rekenen of taal, maar ook in samenwerken, zelfstandigheid of zelfvertrouwen.

Digitale ondersteuning
Ieder kind heeft vanaf het moment dat hij of zij gaat leren lezen een eigen laptop. Voordeel van digitaal werken is dat kinderen op hun eigen tempo en niveau kunnen werken. Bovendien krijgen ze direct feedback wat wel of niet goed gaat.
Voor de leerkrachten betekent dit dat ze veel minder bezig zijn met organisatorische zaken, zoals nakijken. Zo blijft er meer tijd over voor effectieve begeleiding en instructie.

Stamgroepen
Onze stamgroepen zijn zo geformeerd dat kinderen van twee verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. Kinderen zijn wisselend een keer de oudste en een keer de jongste. Kinderen leren van elkaar. Bovendien is het dan heel gewoon dat kinderen van elkaar verschillen in niveau. In de stamgroep start je de dag, eet en drink je samen, vier je je verjaardag en sluit je samen de dag weer af. Na de start in de kring gaan de kinderen om 9.00 uur in niveaus uiteen. Het ene deel krijgt eerst instructie en gaat daarna zelfstandig aan het werk; de ander gaat juist eerst zelf aan het werk en krijgt daarna instructie van de leerkracht of de onderwijsassistent. Kinderen zoeken zelf een geschikte werkplek.

Leerpleinen
Kinderen zitten niet de hele dag in hetzelfde lokaal of op een vaste plek. Zij mogen zelf kiezen wat voor hen een geschikte werkplek is. Daarvoor hebben we verschillende leerpleinen ingericht. Er is een “stiltecoupé” waar niet gepraat mag worden, maar ook ruimten waar samenwerkplaatsen zijn of juist hoekjes waar je alleen kunt zitten. Er is zijn banken, zitzakken, hoge tafels, groepstafels en leerlingensetjes. Bovendien hebben we ook gedacht aan het positieve effect van bewegend leren en zijn er deskbikes: fietskrukken. Terwijl je fietst doe je ondertussen je werk. Uit studie is gebleken dat dit effectief is voor ons brein. Kinderen zijn gemotiveerder en meer betrokken als zij zelf keuzes mogen maken.

Rol leerkracht
Bij dit nieuwe leren blijft de leerkracht de deskundige in het kennen van de leerling. Haar rol verandert van leraar naar coach. Ook voor de leraar is het een omslag, meer loslaten en goed kijken naar hoe de leerling het oppakt en excelleert. De leerkracht houdt met elk kind gesprekken om zo te volgen hoe het met het welbevinden gaat en welke nieuwe doelen er gesteld moeten worden.

Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!